போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மையம், சென்னை

Competitive Examinations Coaching Centre, Chennai

Latest News

Tentative Admission Schedule for free coaching classes for Competitive Examinations (TNPSC/ SSC,RRB,IBPS) at CECC, Chennai.

Posted on 3 months ago

If aspirants do not report on the admission date, their admission will be cancelled.
ஆர்வலர்கள் தங்களுக்கான சேர்க்கை தேதியில் சேர்க்கைக்கு வராவிடில், அவர்களுடைய சேர்க்கை ரத்து செய்யப்படும்.

Sir Theagaraya College Campus, Chennai -21.
OC Admission Closed
BC BC Students Over All Rank from 1453 to 1802
BCM BCM Students Over All Rank from 1882 to 2555
MBC / DNC MBC / DNC Students Over All Rank from 1507 to 1905
SC SC Students Over All Rank from 1385 to 1655
SCA SCA Students Over All Rank from 1818 to 2414
ST ST Students Over All Rank from 1923 to 2168
Presidency College Campus, Chennai -05
OC Admission Closed
BC BC Students Rank from 937 to 1139
BCM BCM Students Over All Rank 1203 to 1687
MBC / DNC MBC / DNC Students Over All Rank from 1013 to 1212
SC SC Students Over All Rank from 1024 t0 1214
SCA SCA Students Over All Rank from 1077 to 1641
ST ST Admission Closed